BOZP

Kontrola osobných ochranných pracovných prostriedkov pre prácu vo výškach

Kontrola hasiacich prístrojov

Bezpečnostnotechnické služby sú vykonáné zmysle § 22 a § 24 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Služy sú poskytované na základe oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce vydaného Národnným inšpektorátom práce.
Služby technika požiarnej ochrany sú vykonávané v zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Služby sú poskytované na základe osvedčenia technicka požiarnej ochrany vydaného krajským riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru.