BOZP

Kontrola hasiacich prístrojov
Ochrana pred požiarmi

viac info

Cenník

Projekt RE-PAS pokračuje
Rozdelenie motorových vozíkov Trieda I.
Trieda II.

viac info

registrácia

Žiadosť o prijatie na školenie na získanie oprávnenia na vedenie motorových vozíkov.

viac info

Certifikáty

Obsluhy motorových vozíkov
Osvedčenia
Osobitné oprávnenie

viac infoNajbližší kurz VZV začíname (08.07.2020 o 10:00)

V KRÁTKOSTI O NÁS

spoločnosť IMV, s. r. o. Vám ponúka služby
→ školenie obsluhy motorových vozíkov,
→ bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
→ ochrana pred požiarmi,
→ kontrola hasiacich prístrojov, kontrola osobných ochranných pracovných prostriedkov proti pádu z výšky
→ pracovná zdravotná služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1. a 2.

Školiace stredisko IMV, s. r. o., VVZ-0067/1306.1 akreditované Národným inšpektorátom práce Vám ponúka vyškolenie pre vedenie motorových vozíkov podľa STN 268805

Školenie vykonáva inštruktor – lektor motorových vozíkov Marián Hudec. Aktívnym školiteľom obsluhy motorových vozíkov je od roku 2006.

Cieľom školenia je oboznámiť pracovníkov poverených obsluhou motorových vozíkov so základnými znalosťami z oblasti BOZP , technologických požiadaviek a prevádzkyschopnosti týchto zariadení a pripraviť ich na úspešné absolvovanie overenia odbornej spôsobilosti

Podmienky účasti na školení
→ prihlásenie sa do kurzu na základe riadne vyplnenej a potvrdenej prihlášky
→ zdravotná a psychická spôsobilosť
→ vek 18 rokov

Služby BOZP vykonáva náš skúsený autorizovaný bezpečnostný technik Ing. Petr Kmec ktorý Vám napomôže k bezpečnému plneniu pracovných úloh zamestnancov bez poškodenia zdravia.

Naše aktivity vykonávame na základe platných oprávnení a osvedčení. Našou prioritou nie je len školiaca činnosť ale aj kontrolná činnosť na pracoviskách našich klientov, s upozorňovaním na nedostatky a návrhom nápravných opatrení.

Služby poskytujeme na celom území SlovenskaAko to teda je s opakovaným školením?

Na túto otázku nám dali odpoveď najpovolanejší a to NIP Košice

Dňa 1.1.2012 nadobudla účinnosť novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Predmetná novela, okrem iných ustanovení, upravila znenie poslednej vety §7 ods. 4 (Oboznamovanie a informovanie zamestnancov) vypustením slov „... a ostatné predpisy...".
Posledná veta §7 ods. 4 po zmene znie:  „Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas."
Na základe tejto novelizácie, vznikajú u odbornej verejnosti rozdielne názory na interpretáciu daného ustanovenia do praxe (hlavne v spojitosti výkonu opakovaného školenia obsluhy motorových vozíkov na základe STN 26 8805).

Na úvod je potrebné ozrejmiť základné pojmy, a síce význam pojmu právne predpisy a pojmu ostatné predpisy: 

A. PRÁVNE PREDPISY: právnym predpisom (normatívnym právnym aktom) sa rozumie každý predpis zverejnený v Zbierke zákonov (napr. ústavný zákon, zákon, vyhláška, nariadenie vlády, uznesenie, oznámenie a i.) a ktorý je všeobecne záväzný. Každý právny predpis má vyššiu právnu silu ako ostatný predpis. 

B. OSTATNÉ PREDPISY: sú všetky ostatné predpisy (predovšetkým slovenské technické normy, ďalej len „STN"), ktoré nie sú zverejňované v Zbierke zákonov. 

V súvislosti s dodržiavaním ustanovení STN je potrebné uviesť, že dodržiavanie STN je dobrovoľné (§7 zákona č. 264/1999 Z. z. v platnom znení). A teda zhoda s STN je dobrovoľná okrem prípadov, keď ich dodržiavanie priamo vyžaduje právny predpis (v právnom predpise je priamo zadefinovaná konkrétna STN, ktorej ustanovenia je potrebné dodržiavať). Ako príklad možno uviesť právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré sa priamo odvolávajú na konkrétne STN (v takomto prípade je dodržiavanie STN pre zamestnávateľa záväzné). 

Ak uvedené budeme aplikovať do praxe, konkrétne na STN 26 8805, môžeme tvrdiť, že výkon opakovaných školení obsluhy motorového vozíka je postačujúci, ak sa bude vykonávať v perióde najmenej 1 x za 2 roky (odvolávajúc sa na §7 ods. 4. zákona). Avšak zároveň je potrebné uviesť, že zamestnávateľ, ktorý sa rozhodne dodržiavať periódu (resp. si túto periódu určí vnútorným predpisom) opakovaných školení obsluhy motorového vozíka v zmysle STN 26 8805, ktorá túto periódu určuje 1 x za 12 mesiacov, vykonáva úkony nad rámec právneho predpisu (právny predpis určuje minimálne požiadavky na zaistenie BOZP). Je teda plne v kompetencii zamestnávateľa pre ktorú variantu sa rozhodne a ktorú periódu bude dodržiavať.

Avšak podotýkam, že zamestnávateľ pri určovaní periodicity výkonov opakovaných školení obsluhy motorových vozíkov (rovnako aj pri iných typoch školení), by mal brať ohľad na charakter pracoviska a vykonávaných prác (posúdená miera rizika, frekvencia využívania pracovného prostriedku, náročnosť a zložitosť vykonávaných činností, početnosť úrazov a nebezpečných udalostí a pod.) a ustanovenia sprievodnej technickej dokumentácie výrobcu/dodávateľa, resp. jeho odporúčania na používanie motorových vozíkov. V prípade ak ide o „ťažšiu prevádzku" odporúčam min. periodicitu 1 x za 2 roky v zmysle právnych predpisov upraviť a vykonávať opakované školenia častejšie a oprieť sa napr. aj o ustanovenie STN.
 
Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
040 01 Košice 

na stiahnutie

Stiahnuť Prihláška     Stiahnuť Akreditácia     Stiahnuť Repas